logo portal msp zlote fb500px

Jedyne takie miejsce dla MŚP w polskim internecie!

Newsy dla studenta

60% absolwentów studiów zaczyna swoją pierwszą pracę dopiero po 2 miesiącach od daty uzyskania dyplomu.
 
Monitorujące losy absolwentów szkół wyższych System Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) wskazuje, po których kierunkach studiów najłatwiej znaleźć pracę, a które gwarantują wysokie zarobki. Dzięki tym informacjom absolwenci uzyskują pomoc w podjęciu decyzji o wyborze studiów, a uczelnie mają możliwość dostosować program kształcenia.
Z badań wynika, że 60% absolwentów swoją pierwszą pracę znajduje w ciągu 2 miesięcy od uzyskania dyplomu, a już dwa lata po studiach ich zarobki rosną do 85 proc. średniego wynagrodzenia.
 
System monitoringu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) został stworzony przez polskich naukowców we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dostarcza maturzystom informacje o najważniejszych kwestiach związanych ze studiami, takimi jak:  ile zarabiają absolwenci, jak długo po studiach szukają pracy, ilu wśród nich jest bezrobotnych, który kierunek i na jakiej uczelni wiąże się z najwyższymi zarobkami.

Na uczniów, studentów i naukowców czekają stypendia naukowe od fundacji, stowarzyszeń, firm oraz samorządów. Niektóre terminy rekrutacji upływają już za kilka dni.

Stypendia dla uczniów

 • W ramach Stypendialnego Programu “Marzenie o Nauce” najbardziej utalentowani absolwenci gimnazjów będą mogli otrzymać dofinansowanie na naukę w najlepszych liceach w Polsce. Program skierowany jest do zdolnej młodzieży pochodzącej z miejscowości do 30 tys. mieszkańców. Osoby, które pomyślnie przejdą proces rekrutacyjny oraz zostaną przyjęte do szkoły wskazanej przez Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC, mogą liczyć na wsparcie przez cały okres nauki w liceum. Przyjmowanie zgłoszeń kończy się 31 marca 2017 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.efc.edu.pl.
 • Program stypendialny “Indeks Start2Star” polega na zapewnieniu środków finansowych na odbycie studiów grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin. Spośród kandydatów corocznie wybieranych jest 15 osób, z których każda otrzyma stypendium w wysokości 1500 zł miesięcznie wypłacane przez cały okres studiów. Aby zostać stypendystą, oprócz dobrych wyników w nauce należy się wykazać również aktywnością społeczną, przedsiębiorczością lub zaangażowaniem w wolontariat. Wnioski można składać do 15 maja 2017 r. Szczegóły: www.paga.org.pl.
 • W ramach konkursu Funduszu „Rozwiń Skrzydła” im. J. i J. Putka do 1 czerwca 2017 r. można składać wnioski na stypendia dla młodych ludzi z rodzin o niskich dochodach, którzy bez pomocy stypendialnej nie zdecydowaliby się na podjęcie nauki na uczelniach wyższych. Fundusz pokrywa koszty związane z procesem rekrutacji na studia, stypendia na I rok studiów w wysokości 630 zł miesięcznie oraz możliwość aplikacji o stypendia na II i III rok. O stypendia mogą się ubiegać maturzyści zamierzający studiować na dziennych studiach licencjackich lub magisterskich na polskich uczelniach państwowych, których rekomendują organizacje uczestniczące w programie Równe Szanse lub kapituła funduszu. Szczegółowe zasady ubiegania się o stypendium dostępne są na stronie www.batory.org.pl.
 • Pomoc w ramach “Stypendia Fundacji Fabryki Marzeń”skierowana jest do uzdolnionych dzieci i młodzieży z rodzin ubogich. Środki finansowe przeznaczone są na realizację pasji i rozwój umiejętności. Fundacja przyznaje stypendium na rok, z możliwością przedłużenia. O stypendium mogą się ubiegać dzieci i młodzież do lat 25 pochodzący z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 2000 zł netto, oraz wykazują ponadprzeciętne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia (nauka, sport, kultura itp.). Nabór wniosków trwa cały rok, decyzja w terminie 30 dni od dnia doręczenia dokumentacji. Więcej informacji na: www.fabrykimarzen.org.
 • Program stypendialny “Fundacji Mariusza Wlazłego” wspiera dzieci szczególnie uzdolnione sportowo w wieku od 10 do 17 lat, głównie w zakresie piłki siatkowej, których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w ich rozwoju. Stypendium przyznawane jest uczniowi w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego, którego wysokość jest uzależniona od faktycznej potrzeby stypendysty. Wnioski o stypendium można składać przez cały rok kalendarzowy. Wypełnione wnioski i podpisane oświadczenia należy wysyłać pocztą na adres fundacji. Szczegóły: www.fundacjawlazlego.pl.

Stypendia dla studentów i absolwentów

 • GFPS-Polska – Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej – organizuje stypendia naukowo-kulturalne w Niemczech dla Polaków. O stypendia mogą się ubiegać osoby, które mają obywatelstwo polskie oraz adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają status studenta i nie ukończyły 26. roku życia, mają status doktoranta lub są zatrudnione na stanowisku asystenta i nie ukończyły 30. roku życia. Wnioski aplikacyjne składa się w formie elektronicznej do 31 marca 2017 r. Więcej na: www.gfps.pl.
 • Fundacja Lemmermann oferuje stypendia dla studentów studiów magisterskich oraz doktoranckich w dziedzinie nauk humanistycznych. Tematy badań muszą być związane z Rzymem lub rzymską kulturą dowolnego okresu. Kandydaci muszą przedstawić powody, dla których chcą studiować i prowadzić badania w Rzymie. Muszą także mieć status studenta, znać język włoski na poziomie podstawowym oraz być urodzeni po 15 marca 1980 r. Miesięczna wartość stypendium wynosi 750 euro. Termin aplikacji upływa 31 marca 2017. Więcej na: www.nexus.it.
 • Stypendium Jane M. Klausman to stypendium, o które mogą się ubiegać studentki ostatnich lat studiów różnych kierunków związanych z biznesem. Kompletną aplikację należy przesłać do Klubu ZONTA Warszawa jako dokumenty elektroniczne na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 15 maja 2017 r. Główną nagrodę – stypendium w kwocie 7000 dol. – otrzymuje co roku 12 laureatek. Dodatkowe informacje można otrzymać na: www.zonta.org oraz w Klubie ZONTA Warszawa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Stypendia dla naukowców

 • 30 kwietnia 2017 r. Mija termin nadsyłania zgłoszeń w ramach konkursu na stypendia Fundacji Nutricia związane z żywieniem człowieka. W roku 2017 fundacja będzie szczególnie wspierać projekty badań dotyczących problemu otyłości – poszukiwaniu jej przyczyn oraz metod zapobiegania i leczenia. Granty stypendialne dla młodych naukowców przeznaczone są na zdobycie niezbędnej wiedzy i praktyki umożliwiającej w przyszłości inicjowanie i prowadzenie badań naukowych. Stypendium może zostać przyznane na okres maksymalnie roku, na kwotę do 6250 zł brutto miesięcznie. Wnioski o stypendia przyjmowane są w trybie konkursu grantowego. Więcej informacji na: www. Fundacjanutricia.pl.
 • O stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców mogą się ubiegać osoby, które w roku ubiegania się o środki finansowe kończą nie więcej niż 35 lat, są zatrudnione w jednostce naukowej, która składa wniosek o stypendium, oraz mają wybitne osiągnięcia w działalności badawczo-rozwojowej. Dużą uwagę przy weryfikacji wniosków zwraca się na publikacje naukowe, patenty, udział w projektach badawczych, stażach i stypendiach zagranicznych. Nabór trwa do 31 marca br. Szczegółowe informacje określa rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców. Więcej: www.nauka.gov.pl.
 • Stypendia na pobyt badawczy we Francji przeznaczone są dla polskich naukowców, którzy nie ukończyli 45. roku życia. Priorytetowymi dziedzinami w 2017 roku są: nauki ścisłe oraz nauki o człowieku i społeczeństwie. Stypendysta naukowiec otrzymuje 1375 euro na każdy miesiąc pobytu we Francji. Ponadto stypendium pokrywa m.in. koszty ubezpieczenia i podróży z francuskiego lotniska do miejsca pobytu we Francji. Aplikacje należy przesłać do 16 maja 2017 r. Więcej informacji na: www.institutfrancais.pl.
 • Stypendium im. Albrechta Lemppa przeznaczone jest dla pisarzy z Polski i Niemiec, dla niemieckich tłumaczy literatury polskiej oraz polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej. Na program stypendialny składają się rokrocznie dwa jednomiesięczne pobyty w Berlinie i Krakowie. Fundatorzy pokrywają koszty podróży i zakwaterowania oraz wypłacają stypendium w wysokości 1200 euro. Pisarze i tłumacze nadsyłają zgłoszenia drogą e-mailową, przedstawiając (w języku polskim lub w języku niemieckim) dotychczasowe osiągnięcia zawodowe i plan pracy. Najbliższy termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 marca br. Dokładny termin przyjazdu stypendyści ustalą bezpośrednio z fundatorami. Szczegóły: www. Fwpn.org.pl.
 • Polsko-francuskie stypendium na prowadzenie badań w Kairze jest przeznaczone dla osób po doktoracie. Podczas pobytu naukowego stypendysta będzie odpowiedzialny za organizację dwudniowego seminarium o starożytności i średniowieczu Afryki Północno-Wschodniej oraz za wydanie tomu pokonferencyjnego z artykułami. Subsydium wyniesie 30 tys. euro. Dokumenty należy składać do 1 kwietnia 2017 r. Więcej na: www.uw.edu.pl.
 • Fulbright Graduate Student Award to stypendium przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych planujących podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich lub innych programów na poziomie graduate kończących się uzyskaniem dyplomu w uczelniach amerykańskich. Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2018-19 trwa do 19 maja 2017 r. Stypendia oferowane są na okres dziewięciu lub dziesięciu miesięcy. Wysokość stypendium oraz jednorazowych dodatków jest zatwierdzana co roku przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Szczegóły na: www.fulbright.edu.pl. f

––––––––––

Więcej aktualnych ofert stypendialnych można znaleźć w serwisie www.mojestypendium.pl.

wtorek, 28 marzec 2017 05:52

STAŻ W LIDLU

Lidl do końca marca przyjmuje zgłoszenia do programu stażowego, który odbędzie się w wakacje.

Poszukiwani są zarówno studenci pierwszego roku jak i absolwenci. Firma poszukuje kandydatów do marketing, HR, zakupów, sprzedaży, finansów i księgowości jak również do działu budowlanego czy prawnego.

Lidl proponuje kandydatom trzymiesięczny staż w terminie lipiec-wrzesień 2017 r. W ramach umowy stażowej oraz wynagrodzeniem 3000 zł brutto za miesiąc. Staż można podjąć w różnych działach centrali Lidl w Jankowicach pod Poznaniem oraz w dziewięciu regionalnych biurach sprzedaży w całej Polsce. Przez okres wakacji każdy stażysta przejdzie szkolenie oraz zrealizuje swój samodzielny projekt.

Obecnie Lidl ma w Polsce ponad 600 sklepów. Pensja minimalna dla rozpoczynającego pracę to 2550 zł, ale w dużych miastach może to być nawet 3300 zł. Staż pracy oznacza automatyczne podwyżki. Po roku jest to już 2750-3500 zł brutto, a po dwóch latach 3000-3800 zł brutto.

Studenci Koła Naukowego Robotyki SKaNeR Politechniki Łódzkiej zakwalifikowali się do finału najbardziej prestiżowego konkursu robotów mobilnych - Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge.

W konkursie brały udział 143 zespoły z całego świata, z czego do finału dotarło tylko 28 drużyn.

Łódzcy studenci osiągnęli sukces dzięki przeszło rocznej pracy zespołów projektowych sekcji robotów latających, robota mobilnego oraz łazika marsjańskiego. W chwili obecnej zespół poszukuje finansowania na pokrycie kosztów wyjazdu na zawody.

 

Finał konkursu odbędzie się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Abu Zabi w marcu 2017 roku.

Większość studentów doskonale zdaje sobie sprawę, że znalezienie pracy po studiach wcale nie musi okazać się takie proste.

wtorek, 29 grudzień 2015 00:00

Katowicka SSE dla absolwentów

K2 Kariera i Kompetencje to nazwa pilotażowego programu przygotowanego przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną i firmę Landstar.

poniedziałek, 05 październik 2015 00:00

Debaty migracyjne na Uczelni Łazarskiego

29 września na Uczelni Łazarskiego odbyło się pierwsze z czterych planowanych spotkań otwartych pod hasłem „W poszukiwaniu rozwiązań. Debaty na Łazarskim”.

Strona 1 z 6

Zapisz się do newslettera

Zapisz się i bądź na bieżąco. Atrakcyjne oferty usług i produktów. Lokalne wydarzenia, eventy, newsy!
*Podając swój email wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionego adresu na cele wysyłki wiadomości informacyjnych o promocjach, ofertach oraz aktualności na www.portalu-msp.pl

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
Wywiad z Michałem Brzechwą z firmy Brzechwa Sp. z o.o Sp.k.

Wywiad z Michałem Brzechwą z firmy Brzec…

Zapraszamy na wywiad z Michałem Brzechwą - właścicielem marki BRZECHWA - www.brzechwa.com.pl Wywiad znajdziecie tutaj. Brzechwa Sp...

Zmotywowani mieszkańcy kandydują do Rady - Chcą zmian!

Zmotywowani mieszkańcy kandydują do Rady…

  Mieszkańcy chcą zmian i głośno o tym mówią. W tych wyborach samorządowych do Rady Gminy...

Galerie handlowe są zagrożone

Galerie handlowe są zagrożone

Galerie handlowe są zagrożone Firma Proxi.cloud stworzyła raport, uwzględniający zachowanie niemal 766 tys. konsumentów. Co istotne—dane...

Najnowsze oferty

Grafik do współpracy

Grafik do współpracy

W związku z rozwojem poszukujemy do współpracy ZDALNEJ grafika z ciekawym portfolio.Jesteśmy małą agencją reklamową działającą w Wielkopolsce. Prosimy o przesyłanie...

Sylwetki

 • 1
 • 2
 • 3
Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło jest mamą dwójki dzieci, która perfekcyjnie łączy pracę z życiem prywatnym.

Olga Kozierowska

Olga Kozierowska

Od dziecka jest związana ze sceną. W dzieciństwie bardziej interesowała ją muzyka, obecnie występuje jako bizneswoman, dziennikarka oraz trener biznesu...

Magda Stawska - zawód to jej pasja

Magda Stawska - zawód to jej pasja

  Magda Stawska, czyli kobieta z misją, jaką jest osiągać i realizować swój potencjał. Praktyk i teoretyk zarządzania, doświadczona menedżerka z...

Rolnicze newsy

 • 1
 • 2
 • 3
NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie d…

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że od 15.10.2018 do 13.11.2018 można składać wniosek na...

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy nie mogą sprzedawać plonów!

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy n…

Zakaz handlu w niedzielę objął także rolników. Swoich zbiorów w ten dzień nie mogą sprzedawać...

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na bardziej ekologiczną żywność

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na…

Reforma rolnictwa ekologicznego w UE spowodowała ujednolicenie przepisów, z których niektóre wprowadzono ponad 20 lat...